Innovasjons prosjekt - Ny logistikk i Finnmark

Innovasjons prosjekt - Ny logistikk i Finnmark

Klynge nettverket Arktisk Vedlikehold har i samarbeid med forsknings ressurser fra Copenhagen Business School og Rotterdam School of Management igangsatt prosjektet «Ny logistikk i Finnmark og Barentsregionen».

Prosjektet skal identifisere, evaluere, planlegge og initiere innovasjonsprosjekter på logistikk som vil være med å styrke Finnmarks konkurranse evne.

Målet med prosjektet er å tilføre bedriftene i Finnmark kunnskap og derav begynne å realisere deres egne beste ideer, med ekstern finansiering og samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere kan være lokale bedrifter, men også andre bedrifter i Norge eller Europa for å sikre gode finansieringsmuligheter.

Prosessen vil organiseres rundt bedriftenes foreslåtte «nye» forbedrings-ideer. Hvor forskere fra Copenhagen og Rotterdam vil evaluere konkurransekraften i ideene og supplere med et veikart for å realisere ideene. Veikartet vil gi dere informasjon på samarbeidspartnere, organisering og finansiering (offentlig og industrielt). 

Forbedrings ideene kan være knyttet:

•   Forbedret ytelse (tid, sikkerhet, kostnader)

•   Kombinert vareflyt: fysisk flyt og informasjonsflyt for bedre synkronisering

•   Nytt utstyr for logistikk håndtering

•   Arbeidsprosesser

•   Forenkling av administrative og sertifiserings prosesser

•   Økt logistikk sikkerhet, identifisering, og tracking (RFID tagging og RFID label content)

 For informasjon om prosjektet, ta kontakt med Roman Fredriksen +47 480 69 506